GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Çerez Politikası | KVKK | Kullanıcı-Gizlilik Sözleşmesi

HIDOCS.NET İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak HiDoctor A.Ş. (“Şirket”) tarafından HiDocs Uygulaması’nı kullanımınız esnasında (“Uygulama”) aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ve ilgili olduğu alanda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak

• Uygulama üzerinde üyeliğinizin oluşturulması

• Uygulama üzerinden sunulan randevu oluşturma, evde test, laboratuvarlarla iletişime aracılık gibi hizmetlerin talebiniz doğrultusunda sizlere sunulması

• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

• Hizmet kayıtlarının takibi ve gerekli finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi

• Uygulamayı kullanımınız esnasında gerekli olan teknik destek ve müşteri hizmetlerinin sağlanması. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

• Finansal işlemlerin takibi

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Açık rızanızın varlığı halinde ise

• Sağlık verilerinizin Uygulamayı kullanımınız süresince ve sunduğumuz servislerin tarafınıza sağlanması amacıyla sınırlı olarak Şirketimizce muhafaza edilmesi ve işlenmesi ile hizmet aldığınız sağlık kuruluşu olan üçüncü taraflara iletilmesi

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi

• Tercihleriniz doğrultusunda iletişim bilgilerinize Şirketimiz tarafından reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz Uygulama üzerinden hizmetlerine aracılık ettiğimiz ve hizmet almayı tercih ettiğiniz laboratuvar, sağlık hizmet kuruluşları ve sağlık profesyoneli olan iş ortaklarımıza teknik, hukuki ve finansal süreçlerde bizlere hizmet sunan tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Uygulama üzerinden, Uygulama üzerinden hizmetlerine aracılık ettiğimiz ve hizmet almayı tercih ettiğiniz laboratuvar, sağlık hizmet kuruluşları ve sağlık profesyoneli olan iş ortaklarımızdan, çevrim içi başvuru ve üyelik formlarından, Uygulamaya aktardığınız resim, dosya ve sair bilgilerden, çağrı merkezi, kısa mesaj, e-posta kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresi adresinden [email protected] adresimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HIDOCS.NET PLATFORM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

HIDOCS.NET PLATFORM KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar 1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) konu hizmetler, hidocs.net adresindeki “HiDocs” isimli platform (“Platform”) üzerinden, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. B Blok No: 4B İç Kapı No: 211 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim HiDoctor A.Ş. (“HiDoctor”) tarafından sunulmaktadır.

2. İşbu Sözleşme kapsamında Platform’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

3. Sözleşme kapsamında HiDoctor ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

4. Sözleşme’nin Konusu Platform, HiDoctor tarafından yönetilen ve sağlık alanına ilişkin hizmetler veren taraflara (“Hizmet Sağlayıcı”) kendi hizmetlerini (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) Kullanıcılar’a sunma imkânı veren bir platformdur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın Platform üzerinden verilen Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri 1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için HiDoctor tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform ya da Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanılamamasından HiDoctor sorumlu değildir.

6. Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal HiDoctor’a bildirecektir.

7. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

8. Kullanıcı Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

9. Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı HiDoctor’a aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Kullanıcılar’ın (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, HiDoctor ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, HiDoctor sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

11. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

12. HiDoctor herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme veya Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. HiDoctor tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Platform’un kullanılması ile güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Kullanıcı, söz konusu belgelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden bizzat sorumlu olacaktır.

13. Kullanıcı, Platform’u kullanırken yorumlarını paylaşmasına veya soru ve şikayetlerini HiDoctor’a iletmesine yönelik alanlar gibi diğer Kullanıcılar ve/veya HiDoctor’un görüntüleyebileceği serbest giriş alanlarının sağlanması halinde bu kapsamda paylaştığı içeriklerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini ve bu tür alanlarda suç unsuru içeren, genel ahlaka ve/veya mevzuata aykırı içerik taşıyan ya da üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden ibarelere yer vermeyeceğini taahhüt eder.

14. Platform’un kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Platform kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. HiDoctor, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle HiDoctor’un uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

15. Platform Üzerinden Sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri’ne İlişkin Koşullar 1. Platform üzerinden sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin tarafı münhasıran Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı olup HiDoctor, yalnızca söz konusu tarafların buluşması ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya sunulması için bir platform sunmaktadır. Kullanıcı, Platform’da Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin ayıplı olup olmadığı, içeriği, teslim zamanı, listelenmesi yahut lisansa/ruhsata/izne tabi olup olmadığı, regülasyonu, niteliği, açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Hizmetleri ile ilgili hiçbir konu hakkında HiDoctor’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, HiDoctor’un yalnızca aracı hizmet sağlayıcı olduğunu, HiDoctor’un herhangi bir şekilde Hizmet Sağlayıcılar’ın sunduğu Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden ve/veya iş, işlem ve eylemlerinden sorumlu olmadığını kabul eder. 2. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlerin tarafı olarak gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. HiDoctor, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Platform üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayabilecek olup HiDoctor tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.

16. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından Platform üzerinden sağlanan / sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin Hizmet Sağlayıcı’nın gündelik iş akışına göre belirlendiğini, Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği şartlara tabi olduğunu ve Kullanıcı’nın Platform’u kullanımı boyunca düzenli hizmet temininin garanti edilmediğini kabul ve beyan eder.

17. Kullanıcı, Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin bedelini Platform üzerinden ödeyebilir. HiDoctor, ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Ödeme yapılmaması halinde siparişin/satın almanın tamamlanmamış olarak kabul edilebilir ve sipariş konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri farklı bir Kullanıcı’ya sağlanabilir. HiDoctor hiçbir şekilde işbu satın alma sürecinin / mesafeli sözleşmenin tarafı olmayıp Kullanıcı’nın muhatabı münhasıran Hizmet Sağlayıcı’dır. 5. Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin bedelinin ödenmesi kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle HiDoctor nezdinde saklanmamaktadır. Kullanıcı, ödeme hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlere dair HiDoctor’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 6. Kullanıcılar Hizmet Sağlayıcı’ya ilişkin tüm taleplerini ve ilgili mevzuattan doğan haklarını doğrudan sunulan hizmetin karşı tarafı olan Hizmet Sağlayıcı’ya iletecektir.

18. Sorumluluğun Sınırlandırılması 1. Platform’da bulunan tüm yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı HiDoctor’a aittir. HiDoctor, Platform’u “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. HiDoctor, Kullanıcı’nın (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

19. HiDoctor, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere HiDoctor’un her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

20. Kullanıcı, Platform’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

21. HiDoctor, 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda HiDoctor’un içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu çerçevede Kullanıcı, HiDoctor’un Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı HiDoctor’un sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

22. HiDoctor, Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin sunulmasında Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hiçbir tavsiye, içerik, beyandan sorumlu değildir. HiDoctor, Hizmet Sağlayıcı’nın randevu iptalleri veya randevuları herhangi bir şekilde almamasından sorumlu değildir.

23. HiDoctor, Kullanıcılar nezdinde hiçbir sağlık muayenesi, tahlil, kontrol, muayene veya sağlık meslek mensubu için hiçbir yönlendirme yapmamaktadır. Kullanıcılar, Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin acil tıbbi ihtiyaçlara yönelik olmadığının bilincindedir. 7. Kullanıcı, Platform üzerinden HiDoctor’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya bunların içeriği hakkında HiDoctor’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

24. Kullanıcı, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda HiDoctor’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

25. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi 1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Platform’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle HiDoctor, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle HiDoctor’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

26. HiDoctor dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek ve/veya sona erdirebilecektir.

HIDOCS.NET KULLANICILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İnternet, doğası gereği sınırları geniş bir yapı üzerinde kurulduğu için sahtekârlık, dolandırıcılık, virüs bulaşması, yetkisiz erişim, şifre ve kişisel bilgilerin çalınması gibi kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşır. HiDoctor Teknoloji A.Ş. bu riskleri asgari seviyede tutmak için teknolojinin imkân sağladığı bütün önlemleri almıştır.

– Diğer internet sitelerinde ya da e-postalarda yer alan bağlantılara güvenmeyin. Bu bağlantıları erişim için kullanmayın.

– https://www.hidoctor.health/ internet adresimizden ya da +90 850 700 03 03 numaralı çağrı merkezimiz dışındaki herhangi bir kanal aracılığı ile gelen bilgilere itibar etmeyiniz.

– HiDoctor tarafından telefon, sms, mail vb. kanallardan iletişim kurularak kart bilginiz hiçbir zaman talep edilmez.

– SMS şifresi gönderilen telefonunuzun kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde vakit kaybetmeden +90 850 700 03 03 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bildirmeniz gerekmektedir.

– Gerçekleştirdiğiniz işlemlere ait dekontlar, talebiniz durumunda sistemimize kayıtlı e-posta adresinize ya da iletişim adresinize iletilir.

– HiDoctor Teknoloji A.Ş.; hiçbir zaman müşterilerinin şifrelerini soran, kişisel bilgilerini talep eden veya güncellenmesini isteyen e-postalar göndermez.

– Giriş yaparken klavye ya da ekranı izleyen kişilerin varlığına dikkat edin.

– Bilgilerinizi cüzdanınızda ya da çantanızda yazılı olarak taşımayın. Mutlaka ezberleyin ve şifre bilgilerinin yazılı olduğu belgeleri başkalarının ulaşabilecekleri yerlerde saklamayın.

– Dolandırıcılık girişimlerine maruz kalmamak için hesap şifrenizi şirket personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın. Dolandırıcılık şüphesi durumunda zaman kaybetmeden +90 850 700 03 03 numaralı çağrı merkezimizi arayarak durum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

Şifrenizin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zarar ve kayıplardan HiDoctor Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir. Kullanıcı olarak sizlerin hak ve sorumluluklarınız şirketimizle imzalamış olduğunuz çerçeve sözleşme içerisinde yer almaktadır.

– Hesap numaranızı, kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi korumanız ve gizli tutmanız gerekir.